Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bieliny
Menu góra
Strona startowa Informacje Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych, bieżące, menu 72 - BIP - Urząd Gminy Bieliny”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352),(dalej: ustawa).

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1.  Nazwę podmiotu zobowiązanego;

2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego (kopia na papierze, płyta DVD, płyta CD, inny nośnik), a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art.21 ust.2 ustawy. (odbiór osobisty, przesłanie pocztą, przesłanie środkami komunikacji elektronicznej);

7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym. (okres nie dłuższy niż 12 miesięcy).

Wypełniony wniosek można przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: bieliny@bieliny.pl

- za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), adres: /0aw7y58dyz/skrytka

- faksem na nr: 48 413026107

- pocztą na adres: Urząd Gminy Bieliny, ul. Partyzantów 17, 26 – 004 Bieliny

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, wymaga zachowania następujących warunków:

  1. Poinformowanie o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Urzędu Gminy, tak aby informacja była widoczna.
  2. Udostępnianie innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie.
  3. Informowanie o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej, poprzez umieszczenie w przetworzonej informacji komentarza zawierającego informację o wykorzystaniu informacji sektora publicznego pozyskanej z Urzędu i zakresie tego przetworzenia.
  4. Urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i wg stanu na dzień jej udostępnienia.
  5. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny (w szczególności z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji – dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy); nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej

 

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego przekazuje się bądź udostępnia w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie (art.16 ustawy).

Urząd Gminy Bieliny może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art.17 ust.1 ustawy).

Przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej brane są pod uwagę koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób i w określonej formie, w szczególności:

1. koszty materiałów wykorzystanych do przygotowania informacji zgodnie z wnioskiem (np. nośniki informatyczne, papier);

2. koszty pracy dodatkowej;

3. koszty przekazania informacji w formie wskazanej przez wnioskodawcę

 

Czas na rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie

W przypadku gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Do wezwania dołącza się pouczenie, że nieusunięcie braków w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Czas na rozpatrzenie przez Urząd Gminy Bieliny wniosku o ponowne wykorzystywanie wynosi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosku nie można rozpatrzyć w ciągu 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 21 ust.6 i art.22 ustawy).

 

 

Środki prawne - odwołanie

Stronie niezadowolonej z decyzji o odmowie przekazania informacji w celu ponownego wykorzystania przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia tego wniosku przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, którą składa się za pośrednictwem Urzędu Gminy Bieliny.

 

Środki prawne - sprzeciw

Wójt Gminy Bieliny, rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty z tym związane.

Wnioskodawca, do którego została skierowana oferta może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej albo może w tym czasie zawiadomić Urząd Gminy o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny w wycofaniem wniosku.

W razie wniesienia sprzeciwu Wójt Gminy Bieliny rozstrzyga, w drodze decyzji, o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ.

Od decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy stronie przysługuje prawo wniesienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, którą składa się za pośrednictwem Urzędu Gminy Bieliny.

Metryka

sporządzono
2016-06-20 przez
udostępniono
2016-06-20 00:00 przez Marcin Kwiatek
zmodyfikowano
2016-10-31 08:16 przez Kwiatek Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2029
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.